PLAN SZKOLENIA

Omówienie najważniejszych zagadnień ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone karą:

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania ustawy (definicje, zasięg terytorialny)
 2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych:
  a. warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  b. zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  c. wyłączenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 3. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotów zbiorowych:
  a. kary i środki karne orzekane wobec podmiotów zbiorowych:
  i. kary pieniężne i rozwiązanie podmiotu zbiorowego
  ii. środki karne (przepadek mienia, zakazy, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody)
 4. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego związana z działaniami wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości.
 5. Odpowiedzialność w przypadku połączenia, przekształcenia lub podziału podmiotu zbiorowego.
 6. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych:
  a. wszczęcie postępowania
  b. postępowanie przygotowawcze
  c. postępowanie sądowe
  d. postępowanie wykonawcze
 7. Wniosek retrybucyjny.
 8. Strony postępowania, przedstawiciele i obrońcy.
 9. Zarząd przymusowy
 10. Środki zapobiegawcze i zabezpieczenie majątkowe.
 11. Zaniechanie ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolne poddanie się karze przez podmiot zbiorowy.