STATU FUNDACJI UGW ALERT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą UGW Alert, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została ustanowiona przez Marcina Wojciecha Ungiera, Marcina Gliniewicza i Macieja Bieleckiego zwanych dalej łącznie: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 grudnia 2020 roku przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Żelaznej 41 lok. 7.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
  o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu zwanego dalej: „Statutem”.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże dla realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami, przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

 1. Celami Fundacji są:
  a. działanie służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
  b. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  c. upowszechnianie i ochrona wolności, prawa powszechnego oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
  d. działania na rzecz rozwoju prawa powszechnego,
  e. propagowanie wiedzy z zakresu prawa powszechnego, w tym w szczególności: karnego, cywilnego oraz sportowego,
  f. rozwiązywanie problemów prawnych w zakresie różnych dyscyplin prawa powszechnego,
  g. podejmowanie inicjatywy w zakresie tworzenia przepisów prawnych ułatwiających działanie podmiotów z danego sektora gospodarki,
  h. promowanie rywalizacji sportowej opartej na zasadach fair play,
  i. działania mające na celu ochronę praw sportowców oraz menadżerów sportowych,
  j. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki prawa w Polsce i na świecie,
  k. wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka,
  l. wspieranie działalności dobroczynnej,
  m. promocja i organizacja wolontariatu,
  n. realizacja programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,
  o. działalność w zakresie promowania i wspierania praworządności w Polsce oraz za granicą,
  p. promowanie Polski za granicą oraz działalność na rzecz Polonii,
  q. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

§8

Fundacja realizuje swoje cele przez:
a. działania wspierające kulturę praw człowieka i demokratycznego państwa prawa,
b. bieżące analizowanie stanu przestrzegania prawa powszechnego w kraju i za granicą,
c. występowanie do organów władzy publicznej w kwestiach istotnych z punktu widzenia prawa powszechnego (szczególnie prawa karnego, cywilnego oraz sportowego), w tym w konkretnych sprawach jednostek,
d. przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki prawa powszechnego w Polsce,
e. udzielanie informacji prawnej ofiarom naruszeń prawa w Polsce,
f. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
g. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej,
h. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
i. prowadzenie konsultacji społecznych na zlecenie instytucji i osób prywatnych,
j. promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
k. organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia prawnego oraz wsparcia społecznego,
l. finansowanie w całości lub w części imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym oraz sportowym,
m. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
n. integrację środowiska oraz osób zainteresowanych realizacją celu Fundacji,
o. organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach, sympozjach, dyskusjach i wykładach,

§9

 1. Dla osiągnięcia swoich statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem statutowym Fundacji.
 2. Fundacja realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.
 3. Fundacja może współpracować z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno–oświatowymi, z przedsiębiorstwami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Środki na realizację celu Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  a. funduszu założycielskiego,
  b. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora,
  c. darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych,
  d. dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  e. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie bądź przy udziale osób trzecich,
  f. praw majątkowych oraz pożytków i przychodów z tych praw,
  g. odsetek i depozytów bankowych,
  h. działalności gospodarczej Fundacji.
 4. Cały dochód, po pokryciu kosztów swej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na statutową działalność.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych,
  w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celu statutowego Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku lub o odrzuceniu spadku.

§12

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, wynoszącej równowartość 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Oficjalnego Darczyńcy Fundacji. Tytuł Oficjalnego Darczyńcy ma charakter osobisty.

§13

 1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 4. Pierwszy rok obrotowy Fundacji zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§14

 1. W celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  a. produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
  b. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
  c. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
  d. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
  e. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
  f. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  g. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
  h. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  i. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  j. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
  k. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  l. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  m. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  n. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  o. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  p. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  q. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  r. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  s. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
  t. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  u. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  v. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  w. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
  x. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B).
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
 3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na zasadach opisanych w §15 oraz na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza, dla której prowadzenia wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie podjęta po ich uzyskaniu.

§15

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V
TWORZENIE ODDZIAŁÓW, POŁĄCZENIE FUNDACJI

§16

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.

§17

 1. Dla efektywnego realizowania swojego celu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
ORGANY FUNDACJI

§18

 1. Organami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji,
  b. Zarząd Fundacji,
  c. Rada Programowa.
 2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały lub decyzji.

ROZDZIAŁ VIa
RADA FUNDACJI

§19

 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. W skład Rady Fundacji może wchodzić także każdy Fundator.
 4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 7. Członków Rady Fundacji powołuje oraz odwołuje Fundator, przy czym każdy z Fundatorów może powołać i odwołać jednego, wybranego przez siebie członka Rady Fundacji. Fundator Marcin Ungier wskazuje spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony. Każdy z członków Rady Fundacji może zostać ponownie wybrany w skład Rady Fundacji.
 9. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
  a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji;
  b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
  c. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
  d. skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  e. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji.
 11. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a ponadto reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Członkowie Rady dysponują jednym głosem. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 13. Członkowie Rady Fundacji:
  a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku podległości służbowej;
  b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§20

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji,
b. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
c. podejmowanie, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora, decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
d. uchwalanie zmian niniejszego Statutu Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora,
e. uchwalenie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Fundacji regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.

§21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 

ROZDZIAŁ VIb
ZARZĄD FUNDACJI

§22

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Fundatora spośród członków Zarządu.
 2. W skład Zarządu może wchodzić również każdy z Fundatorów.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być powołani i odwołani przez Fundatora.
 4. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
  a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji;
  b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
  c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji;
  d. skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  e. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 5. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 6. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.
 7. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie.

§23

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest odpowiedzialny za:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
  c. ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji;
  d. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
  e. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji;
  f. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Programowej;
  g. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  h. realizacja programów działania Fundacji;
  i. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
  j. realizacja szczególnych oczekiwań darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celem Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
  k. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w niniejszym Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji;
  l. uchwalanie regulaminów oraz aktów wewnętrznych nieprzewidzianych niniejszym Statutem do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
 2. Do kompetencji Zarządu należy również podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§24

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się według potrzeb.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Zarządu albo na pisemny wniosek Rady Fundacji.
 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy każdego Fundatora.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Fundacji powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty zwołania w trybie wskazanym w ust. 3.
 5. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
 6. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos jest głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd Fundacji może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji.

§25

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji.

§26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, upoważniony jest członek Zarządu wraz
z Prezesem Zarządu lub Prezes Zarządu samodzielnie.

ROZDZIAŁ VIc
RADA PROGRAMOWA

§27

 1. Rada Programowa może zostać powołana przez Fundatora.
 2. Rada Programowa składa się z osób powołanych przez Fundatora
 3. W skład Rady Programowej może wchodzić również każdy z Fundatorów.
 4. Rada Programowa zbiera się na pisemne wezwanie Fundatora.
 5. Rada Programowa ma rolę opiniotwórczą w zakresie pytań skierowanych do niej przez Zarząd Fundacji lub Fundatorów podczas swoich posiedzeń.
 6. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony. Każdy z członków Rady Programowej może zostać ponownie wybrany w skład Rady Programowej.
 7. Odwołanie członka Rady Programowej następuje na podstawie decyzji Fundatora.
 8. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku: odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Pro gramowej.
 9. Członkowie Rady Programowej powołani są na czas nieoznaczony.
 10. Rada Programowa może uchwalić swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Programowej.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora. Zmiany Statutu mogą także dotyczyć celu do realizacji ustanowionych i określonych w akcie założycielskim.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji, w tym zmiany celu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
 3. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
  w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Fundatora na rzecz zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o zbliżonych celach statutowych, do celów Fundacji.
 7. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy ds. edukacji i nauki.
 8. W razie śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie dla Fundatora wykonywać będą jego spadkobiercy, działający przez wspólnie wybranego przedstawiciela. Jeżeli spadkobiercy nie wskazali przedstawiciela w terminie 3 miesięcy od daty śmierci Fundatora, Wiceprezes Zarządu może wykonywać uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie dla Fundatora samodzielnie – do czasu wskazania przez spadkobierców zmarłego Fundatora wspólnie wyłonionego przedstawiciela.
 9. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członków pierwszego Zarządu i Rady Fundacji powołuje Fundator.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostaje powołany:
Marcin Ungier – członek Zarządu, na funkcję Prezesa Zarządu

W skład pierwszej Rady Fundacji zostają powołani:
Marcin Gliniewicz – Członek Rady Fundacji, przy czym zgodnie z treścią §19 ust. 7 zdanie drugie niniejszego Statutu, na funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji,
Maciej Bielecki – Członek Rady Fundacji.