Szkolenia UGW Alert


1. RODO – problemy praktyczne w przedsiębiorstwie

W związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwanego RODO w dalszym ciągu część kwestii związanych z ochroną danych osobowych pozostaje niejasna i nieprecyzyjna.

W szczególności problematyczne jawią się kwestie związane z praktycznym podejściem do przepisów, których interpretacja nie pozwala na zajęcie konkretnego stanowiska.

W toku prowadzonych już szkoleń zauważyliśmy, że główne problemy dotyczą zagadnień praktycznego wykorzystania wdrożonych regulacji, sporządzania i wypełniania dokumentacji, interpretacji przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także przyjętych standardów ochrony.

Szkolenie, które Państwu oferujemy skupia się na wyjaśnieniu wskazanych zagadnień praktycznych i organizacyjnych, które mają zastosowanie w codziennym działaniu przedsiębiorstwa i nastręczają problemy interpretacyjne.

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób zarządzających przedsiębiorstwem jak i pracowników zajmujących się w podmiocie kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych, w tym Inspektorów Ochrony Danych.

PLAN SZKOLENIA – więcej >


2. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność osób prawnych (podmiotów zbiorowych) za czyny zabronione jest istotnym składnikiem systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Dotychczasowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych okazały się na tyle nieefektywne, że polski ustawodawca podjął się ich znowelizowania. Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (obecnie na etapie prac legislacyjnych) ma zwiększyć zakres uprawnień i możliwości związanych z dochodzeniem odpowiedzialności podmiotów, w tym eliminuje przede wszystkim konieczność uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Przygotowane dla Państwa szkolenie ma na celu zapoznanie osób zarządzających podmiotami zbiorowymi oraz związanych osobowo lub majątkowo z danym podmiotem, z podstawowymi założeniami nowelizacji przepisów dotyczących odpowiedzialności tych podmiotów za czyny zagrożone karą, jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Najważniejsze zmiany, które wprowadzi ustawa dotyczą wysokości kar finansowych i odejścia od powiązania wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot zbiorowy, a także możliwości prowadzenia postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu, bez uprzedniego skazania osoby fizycznej związanej z działalnością tego podmiotu.

Szkolenie kierowane jest do:

  1. Właścicieli spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń;
  2. Prezesów i członków zarządu;
  3. Specjalistów zajmujących się w podmiocie zbiorowym zagadnieniami prawnymi.

PLAN SZKOLENIA – więcej >


3. Kontrola Policji, ABW,CBŚ i CBA w przedsiębiorstwie

W związku z coraz częstszym podejmowaniem przez służby specjalne i śledcze, powołane do zwalczania przestępczości oraz ochrony porządku prawnego, przypisanych im działań w siedzibach krajowych przedsiębiorców oraz dokonywania zatrzymań osób działających w imieniu podmiotu zbiorowego, istotne stają się kwestie uprawnień przysługujących osobom kontrolowanym oraz zatrzymanym w trakcie tych działań.

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób objętych kontrolą służb specjalnych lub śledczych z przysługującymi tym służbom uprawnieniami, prawami i obowiązkami kontrolowanego oraz uprawnieniami osób zatrzymanych w toku podejmowanych działań.

Zagadnienia szkolenia skupiają się na kwestiach praktycznych związanych z przeszukaniem pomieszczeń, okazaniem dokumentów, zabezpieczeniem dowodów rzeczowych. Uczestnicy zostaną również zapoznani z przepisami Kodeksu postępowania karnego określającymi sposób prowadzenia postępowania przygotowawczego, w tym z zagadnieniami dotyczącymi tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych.

PLAN SZKOLENIA – więcej >


4. Odpowiedzialność dyscyplinarna podczas rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski za zachowania kibiców

W związku z pojawiającym się w ostatnich latach zjawiskiem zakłócania meczów Piłkarskiego Pucharu Polski przez grupy kibiców, a także mając na względzie uprawnienia dyscyplinarne przysługujące Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej (dalej jako „PZPN”) do przeciwdziałania oraz zapobiegania powyższym zachowaniom – zasadnym jest przeanalizowanie wymogów dotyczących sposobu zabezpieczenia imprez masowych w postaci meczów piłkarskich, jak również procedur oraz możliwych do podjęcia działań, do których uprawniony jest PZPN, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, jak i Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, a także Regulaminu Piłkarskiego Pucharu Polski.

Celem szkolenia jest omówienie powyższej problematyki w zakresie zaznajomienia osób kształtujących wewnętrzne akty prawne PZPN z możliwymi do podjęcia działaniami, mającymi na celu zapobieganie pojawiania się oraz ewentualnej dalszej eskalacji problemu w przyszłości.

W toku prowadzonych w tym zakresie szkoleń zauważyliśmy, że główne problemy dotyczą zagadnień praktycznego wykorzystania wdrożonych regulacji, interpretacji przepisów w omawianym zakresie, a także przyjętych standardów ochrony. Szkolenie, które Państwu oferujemy skupia się na wyjaśnieniu wskazanych zagadnień praktycznych i organizacyjnych, które mają zastosowanie w codziennym działaniu PZPN i nastręczają problemy interpretacyjne. W szczególności problematyczne jawią się kwestie związane z praktycznym podejściem do przepisów, których interpretacja nie pozwala na zajęcie konkretnego stanowiska.

PLAN SZKOLENIA – więcej >