PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie, zarys zagadnienia (case study).
 2. Omówienie potencjalnych zagrożeń ze strony kibiców piłkarskich, w postaci zachowań niosących odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie zorganizowanych uprzednio finałów rozgrywek Piłkarskiego Pucharu Polski.
 3. Organizacja rozgrywek Piłkarskiego Pucharu Polski, a obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  a. definicja imprezy masowej, imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej,
  b. rozgrywki Piłkarskiego Pucharu Polski jako masowa impreza piłkarska,
  c. obowiązek zapewnienia środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy o imprezach masowych,
  d. obowiązki organizatora przed planowanymi rozgrywkami Piłkarskiego Pucharu Polski w świetle ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  e. odpowiedzialność organizatora imprezy masowej za jej bezpieczeństwo,
  f. zasady odpowiedzialności,
  g. wymogi bezpieczeństwa imprezy masowej,
  h. wymogi dotyczące służb porządkowych i informacyjnych,
  i. uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych,
  j. zasady identyfikacji uczestników meczu piłki nożnej,
  k. zasady utrwalania przebiegu imprezy masowej,
  l. kwestia zakazu klubowego oraz zasad sprzedaży biletów wstępu,
  m. obowiązki osób uczestniczących w imprezie masowej,
  n. odpowiedzialność organizatora za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,
  o. omówienie wybranych przepisów karnych zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów.
  a. kompetencje Polskiego Związku Piłki Nożnej do ustanawiania reguł dyscyplinarnych,
  b. zakres podmiotowy dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  c. rodzaje oraz katalog kar dyscyplinarnych,
  d. utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
  e. niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców,
  f. niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
  przez osoby za to odpowiedzialne,
  g. zakres odpowiedzialności kibiców, katalog kar,
  h. omówienie zachowań pogardliwych lub dyskryminacyjnych, zakres odpowiedzialności, katalog kar,
  i. omówienie szczególnych zasad dotyczących kar za naruszenie bezpieczeństwa
  i porządku na obiektach sportowych,
  j. rozstrzyganie sporów w sporcie na podstawie regulacji ustawy o sporcie,
  k. postępowanie dyscyplinarne na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, podstawowe zasady, organy postępowania dyscyplinarnego, przebieg postępowania, rodzaje rozstrzygnięć,
  l. postępowanie w sprawie zakazów stadionowych orzekanych w stosunku do kibiców piłkarskich,
  m. postępowanie w sprawie chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii.
 5. Szczegółowe kwestie dotyczące organizacji rozgrywek Piłkarskiego Pucharu Polski.
  a. kwestie dotyczące wyłaniania gospodarza rozgrywek w poszczególnych rundach Piłkarskiego Pucharu Polski,
  b. obowiązek stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu przez klub organizujący zawody,
  c. obowiązki klubu piłkarskiego zgodne z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa.
 6. Zasady dotyczące komunikacji z mediami w przypadku zaistnienia zachowań niosących odpowiedzialność dyscyplinarną podczas rozgrywek Piłkarskiego Pucharu Polski
  a. zakres przekazywanych informacji,
  b. forma przekazywanych komunikatów medialnych,
  c. sposoby przekazywania komunikatów medialnych.